Privacyverklaring

Pedicure Petra Piersma is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten, daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te kunnen waarborgen worden uw gegevens zorgvuldig verwerkt.

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het versturen van een nieuwsbrief.
 • Het verbeteren van de dienstverlening.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN nummer, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens betreffende uw gezondheid, uw zorgverzekeraar, naam van uw andere zorgverleners, tijdstip van uw afspraak.

 Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht, dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomt tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Indien nodig wordt met deze partijen (verwerkers) een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Hiervoor zal ik u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

 

Contactgegevens

Pedicure Petra Piersma
Magnusstraat 77
9746 BR GRONINGEN
Telefoon; 06 833 545 66

 

Website: www.pedicurepetrapiersma.nl
E-mail: info@pedicurepetrapiersma.nl

 

 

 

 

Pin It on Pinterest